اعلام جدايي فراکسيون شکست خورده درون کومله تکرار مفتضحانه طرح مهتدي ايلخانيزاده است

 

محمد آسنگران

 

ناسيوناليستهاي افراطي درون کومله (فراکسيون فعاليت به نام کومله) در تاريخ 29 مارس 2009 رسما اعلام جدايي کردند. قبلا رهبري حزب کمونيست ايران و کومله عذر آنها را خواسته و طي اطلاعيه اي به آنها گوشزد کرده بود که با توجه به روش انحلال طلبانه اعلام شده تا کنوني آنها و البته بايد اضافه کرد سياستهاي ضد کمونيستي و ناسيوناليستي اين "فراکسيون" عملا خود را در خارج آن حزب قرار داده  اند.

 

فراکسيون درون کومله نمونه کميک و تکراري "طرح باسازي کومله" است. اين طرح و اين سياست قبلا توسط مهتدي- ايلخانيزاده اعلام شد. شکست و بي آبروي آن جريان اکنون براي همگان عيان شده است. اگر قبلا در درون صف کومله همزيستي با ناسيوناليسم کرد پر رنگ بود امروز به حکم تحولات اجتماعي و قدرت چپ و کمونيسم در جامعه اين همزيستي در حال فروريزي است.

 

اکنون با جدايي جريانات مختلف ناسيوناليست و قومپرست از کومله مانند سازمان زحمتکشان، حزب کومله، طيف جدا شدگان از کومله (که بعد از سالها جدايي از کومله هنوز خود را صاحب آب و گل ميدانند)، و اخيرا "فراکسيون فعاليت به نام کومله"، همگي گرايشاتي از ناسيوناليسم کرد و قومپرستاني هستند که اساس اختلافشان با کومله بر محور ضديتشان با کمونيسم است. ضد کمونيست بودن و قومپرستي اين جريانات براي هر انسان منصف و مطلعي آشکار و غير قابل انکار است.

 

ضديت آنها با کومله و حزب کمونيست ايران بر سر اسم حزب کمونيست ايران متمرکز شده است اما حساسيت اصلي و پايه اي آنها و ضديت آنها با کمونيسم است.

 

ما قبلا و بعد از کنگره 13 کومله گفتيم که اين فراکسيون در آن کنگره شکست خورد و پرونده اش بسته شد. تاکيد کرديم که کنگره جواب محکمي به اين فراکسيون داده است و بايد از موضع راديکال و چپ کومله در مقابل فراکسيوني که پرچم ناسيوناليسم کرد را بلند کرده است دفاع کرد. همان هنگام کساني نابخردانه از دريچه سکتاريسم سازماني خود، کومله چپ و فراکسيون ناسيوناليستهاي افراطي را با يک سياست واحد مورد حمله قرار دادند و حتي مواردي به اين فراکسيون سمپاتي بيشتري به نسبت کومله نشان دادند.  

 

ما بارها تاکيد کرده ايم ناسيوناليسم کرد از ابتدا در سرنوشت کومله شریک بوده است و باید به این شراکت بطور قطع پایان داد. ناسیونالیسم در کومله همیشه در مقابل سوسیالیسم و رادیکالیسم اين سازمان  حاشیه ای و بازنده  و بی افق و استخوان لای زخم بوده است. اینبار هم ناسیونالیسم داردعقب زده میشود. تعيين تکليف با اين فراکسيون يک قدم جدي در اين راستا محسوب ميشود. تاکيد ما در اين زمينه اين است که باید این روند رادیکال در نقد و حاشيه اي کردن ناسيوناليسم کرد در درون و بيرون کومله همه جانبه پيش برده شود.

 

 اگر چه ما از سالها قبل وجود يک کومله کمونيست را بر شکل سازماني کنوني حکاي فعلي ترجيح داده ايم و هنوز هم فکر ميکنيم اين راه درست تقويت کومله کمونيست است، اما در جدال ناسيوناليستهاي متمرکز در فراکسیون اخير و ديگر جريانات قومپرست بر سر اسم حکا بايد بدون ملاحظه عليه آنها و در دفاع از تاريخ و موجوديت حکا ايستاد.

 

تا آنجا که کومله بدرست از حکا و تاريخ آن دفاع کند ما را در کنار خود خواهد داشت و این فراکسیون و همه ناسیونالیست ها با آن مشکل خواهند داشت.

 

واقعيت اين است که با حاد شدن مبارزه طبقاتي همزيستي مسالمت آميز کمونيسم و ناسيوناليسم در کومله غير ممکن است. اگر قبلا وجود گرايشات مختلف در درون کومله انکار ميشد. اکنون رهبري حزب کمونيست ايران و کومله رسما اعلام کرده اند که جرياناتي مانند سازمان زحمتکشان و شعباتش و فراکسيون اخير و... همگي ناسيوناليست هستند. پذيرفتن همين حد از سياست درست، يک قدم جدي به جلو محسوب ميشود. کومله اگر بخواهد در کردستان جرياني راديکال و جدي باشد علاوه بر ادامه ضديتش با جمهوري اسلامي، راهي بجز مقابله جدي با جنبش ناسيوناليستي ندارد. دفاع ايدئولوژيک از سوسياليسم و نقد سرمايه داري عل العموم، بدون تقابل و جدال با گرايشات سياسي ضد کمونيستي موجود در جامعه نه توجه کسي را جلب ميکند و نه نيرويي به کسي اضافه ميکند.

 

روند تغييرات مثبت چپ در کومله بعد از کنگره 13 آن سازمان به طور برجسته اي قابل مشاهده است. نقد راديکال و تقابل با "فراکسيون فعاليت به نام کومله" اگر چه دير اما به هر حال تعيين تکليف سياسي با آن فراکسيون يک پيشروي محسوب ميشود. اما نقد سياسي همه جانبه گرايش ناسيوناليستي از جانب کادرهاي کومله هنوز از شفافيت لازم برخوردار نيست. چپ کومله بايد متوجه اين حقيقت باشد که ناسيوناليستهايي مثل مهتدي و ايلخانيزاده هم، هنگام جدايي از کومله و حتي بعد از آن هنوز خود را به ظاهرا کمونيست معرفي ميکردند. اکنون بر کسي پوشيده نيست که آنها جرياناتي قومپرست هستند و اين فراکسيون اخير هم نه تنها هيچ مرز و نقدي به آنها ندارد بلکه براي متحد شدن با آنها تلاش ميکند. 

 

برخلاف جريانات پرت و غير اجتماعي که تلاش ميکنند "فراکسيون فعاليت به نام کومله" و خود کومله و رهبري حزب کمونيست ايران را در يک رديف قرار بدهند و به آنها حمله کنند، و برخلاف افراد پرت و غير سياسي که از سر دمکراسي طلبي خواهان حقوق ويژه براي ناسيوناليستهاي درون کومله هستند، در اين تقابل ما آشکارا و بدون شک و شبهه عليه ناسيوناليستها و در دفاع از چپ کومله مي ايستم. هر نقدي که به کومله داريم در اين تقابل علاقه منديم و تلاش ميکنيم که چپ کومله برنده اين جدال باشد.

 

کساني که دلسوز ناسيوناليستها شده و مبلغ همزيستي راست و چپ در کومله هستند، همانند کساني که جايگاه سياسي تقابل با اين فراکسيون و ناسيوناليستهاي افراطي را نميبينند و نقش ملانقطي بازي ميکنند. و يا کساني که هر دو جريان کومله و "فراکسيون فعاليت به نام کومله" را مثل هم قلمداد ميکنند، غير سياسي گري و جايگاه حاشيه اي و غير اجتماعي خود را عيان ميکنند.

 

ما همچنان خواهان تقويت کردن يک کومله کمونيست هستيم. ما اجازه نميدهيم که به اسم کومله که تاريخي چپ و قابل دفاعي دارد، جريانات ناسيوناليست و قومپرست در کردستان ميدان دار بشوند. چپ کومله اگر بخواهد کومله کمونيست را تقويت کند، ميتواند و بايد با اعتماد به نفس بيشتري به نقد همه جانبه ناسيوناليسم کرد بپردازد

 

31 مارس 2009.

 

منبع: روزنه

 

 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.