در مورد تشکيل "اتحاديه علماي مذهبي" توسط حزب دمکرات کردستان ايران

 

خطاب به همه مردم آزاديخواه و جريانات اپوزيسيون مترقي
به اعضا و کادرهاي حزب دمکرات کردستان ايران

 

محمد آسنگران

 

حزب دمکرات کردستان ايران تصميم به ايجاد "اتحاديه ملاهاي کردستان" گرفته است. دبير کل اين حزب اين اقدام را در جهت "توده اي کردن مبارزه" و از نتايج کنگره چهاردهم اين حزب اعلام کرده است. سياستهاي حزب دمکرات در تمام طول حيات خود با مذهب عجين بوده است، هرچند رياکارانه وانمود کرده است که يک حزب سکولار است. اما اکنون پا را از قرآن خواني در راديو و حمايت مستقيم و غيرمستقيم از جريانات اسلامي فراتر نهاده و تصميم به متشکل کردن جريانات اسلامي گرفته است. اين اقدام حزب دمکرات يک سياست تماما ارتجاعي و همنوائي آشکار با رژيم اسلامي و عليه سکولاريسم و ترقي خواهي است، ضد تمدن و عليه آزاديخواهي است و بايد با جواب دندان شکن مردم آزاديخواه و همه جريانات مترقي پاسخ گيرد.

 

حزب دمکرات با سياست متشکل کردن آخوندهاي کرد و تقويت سني گري در مقابل شيعه گري وارد فاز زمينه سازي جنگ فرقه هاي مذهبي شده است. سياستي که هم اکنون در جامعه عراق هزاران قرباني داشته است و به اين زودي پاياني براي آن قابل تصور نيست. متشکل کردن ملاها و جريانات اسلامي در کردستان اعلام جنگ به هر نوع ترقي خواهي، آزادي و سکولاريسم و اعلام جنگ آشکار عليه مبارزه مردم براي خلاصي از حکومت مذهبي و پايان دادن به تعرض مذهب به زندگي مردم است. حزب دمکرات با اين سياست ارتجاعي خود، آشکارا در مقابل خواست به حق مردم براي جدائي مذهب از دولت قرار گرفته و در کنار مدافعين قوانين مذهبي، کمر به تحکيم اين قوانين و تحميل آن به جامعه بسته است

 

 

 

اين سياست حزب دمکرات يک شيفت ديگر به سمت ارتجاعي ترين قشر جامعه و آخوندهاي کردستان است که در ٣٠ سال گذشته به انحاء مختلف تلاش کرده اند قوانين اسلامي را مشروع جلوه دهند. جرياناتي که امروز مورد لطف حزب دمکرات قرار گرفته اند، ٣٠ سال قبل با تلاش مفتي زاده و مکتب قرآني ها و در هماهنگي با رهبران جمهوري اسلامي سعي کردند جامعه کردستان را اسلامي کنند و سدي درمقابل مدرنيسم و آزاديخواهي مردم و کمونيسم ايجاد کنند اما مفتضحانه شکست خوردند و جز رسوائي چيزي نصيبشان نشد. امروز جامعه ايران و کردستان صدبار سکولارتر، ضدمذهب تر، آگاه تر و راديکال تر از ٣٠ سال قبل است و ما به رهبري حزب دمکرات اطمينان ميدهيم که اين سياست به بي آبروئي کامل اين حزب منجر ميشود و چيزي جز سرافنکندگي نصيبش نخواهد شد.

 

توسل به ارتجاع مذهبي و تشکيل "اتحاديه علماي ديني" نتيجه شکست سياستهاي تا کنوني حزب دمکرات است. حزب دمکرات در کنگره ١٣ خود پرچم "فدراليسم قومي براي کردستان و ايران" را بلند کرد. اين عقبگرد نتيجه قدرت گيري جريانات ناسيوناليستي در کردستان عراق بود و شيفت امروز اين حزب به متشکل کردن مرتجع ترين و مفتخورترين بخش جامعه و تبديل شدن به يک حزب قومي¬مذهبي که حاصل تصميم کنگره ١٤ اين حزب است، نتيجه شکست سياستهاي آمريکا در عراق و بي افقي ناسيوناليسم کرد در کردستان عراق است. سياست هاي دو کنگره اخير اين حزب، به هرکس که از گذشته اين حزب هم چيزي نداند، به حد کافي ماهيت عقب مانده و ضد مردمي آنرا نشان ميدهد.

 

در سال ۵٨ حزب دمكرات از يك طرف و ملا حسني جنايکار از طرف ديگر با سياست ارتجاعي، قومي  مذهبي مردم کرد زبان و ترک زبان را در نقده به جان هم انداختند و فجايعي فراموش نشدني خلق كردند كه كشتار مردم نقده، ايندرقاش و قلاتان را به دنبال داشت. شبيه آن سياست امروز در کردستان عراق توسط باندهاي مختلف ناسيوناليست و مذهبي از مردم قرباني ميگيرد و به جنايتهاي بيشماري منجر شده است. سياست جديد حزب دمکرات ادامه و در راستاي اين سياست هاي ارتجاعي است و بايد در نطفه خفه شود. اين حزب اکنون ناتوان از مقابله با رشد جنبش آزايخواهي و سکولاريستي و سوسياليستي است. در مخالفت و مقابله با نقش طبقه کارگر، کمونيستها  و برابري طلبي و براي مقابله با مبارزه سرنگوني طلبانه مردم، حزب دمکرات به ملاهاي مرتجع و جرياناتي از نوع مفتي زاده و شيوخ مرتجع منطقه متوسل شده است.

 

دراين رابطه جا دارد از آن بخش از اعضا و کادرهاي اين حزب که خود را سکولار و غير مذهبي ميدانند، بپرسم که آيا حاضرند زير چتر اين ارتجاع مذهبي و نيروي تقويت کننده جريانات اسلامي در کردستان باشند. آيا حاضرند شاهد تدارک جنگهاي مذهبي- قومي از جانب اين حزب باشند و سکوت اختيار کنند؟ آيا حاضرند شريک اين سياست ضدمردمي رهبري حزب دمکرات باشند؟ و يا درمقابل اين سياست ارتجاعي که به منظور مقابله با سکولاريسم و ترقي خواهي و به منظور بند و بستهاي آتي با جمهوري اسلامي صورت ميگيرد، خواهند ايستاد و خود را شريک رسوائي تازه رهبري اين حزب نخواهند کرد؟

 

 

مردم آزاديخواه کردستان، کارگران، زنان، جوانان انقلابي!

حزب دمکرات با بلند کردن اين پرچم عقب مانده و تماما ارتجاعي، تصميم گرفته است درمقابل شور آزاديخواهي شما، درمقابل جنبش سرنگوني طلبي شما و خواست بحق همه مردم براي پايان دادن به هرنوع حکومت مذهبي و حاکميت قوانين مذهبي، ملاهاي مرتجع اسلامي را علم کند و بدينطريق مانعي درمقابل شما براي سرنگوني اين حکومت مذهبي مدافع سرمايه ايجاد کند. اين سياست در تاريخ معاصر کردستان امتحان پس داده و شکست خورده است. مفتي زاده و مکتب قرآنيها، همراه با شيوخ و ملاهاي مرتجع منطقه بعد از انقلاب سال ۵۷ با همين پرچم به جنگ کمونيستها و آزاديخواهي آمدند و شکست خوردند.


بايد يک بار ديگر اين سياست که اکنون حزب دمکرات پرچم دار آن شده است را قاطعانه محکوم کرد و شکست داد. همچنانکه ٣٠ سال قبل جريان مفتي زاده و شيوخ نقشبندي را شکست داديد و به گورستان تاريخ فرستاديد. اينبارهم بايد اين سياست ارتجاعي را که ميخواهد کردستان را به ميدان جنگهاي قومي – مذهبي تبديل کند به شکست بکشانيد. جامعه کردستان جامعه اي مدرن و مترقي است. هيچ جريان عقب مانده و ضد آزادي نبايد امکان پيدا کند که با احيا کردن ارتجاع اسلامي جامعه را به ميدان تاخت و تاز دستجات مذهبي تبديل کند.

 

جنبش آزاديخواهي و سوسياليستي و در راس آن حزب کمونيست کارگري در کردستان با تمام قدرت در مقابل اين ارتجاع و عقب ماندگي ايستاده است و به هيچ جرياني اجازه نميدهد مبارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم را با تقويت ارتجاع مذهبي خدشه دار کند. ما همه مردم آزاديخواه در کردستان و در سراسر ايران و همه سازمانها و جريانات چپ، مترقي و سکولار را فراميخوانيم در مقابل اين سياست ضد جامعه و قومي¬ اسلامي حزب دمکرات قاطعانه بايستند و اين سياست را در نطفه خفه کنند.

دسامبر ٢٠٠٨ 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.